Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Harmonet drag 3x21

Geneesmiddelen met voorschrift
Harmonet drag 3x21
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Gecombineerde hormonale anticonceptiva mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt. Als één van deze aandoeningen zich voor het eerst voordoet tijdens het gebruik van Harmonet, moet Harmonet onmiddellijk worden stopgezet.
- Aanwezigheid van of risico op arteriële trombo-embolie (ATE)
o Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, eerder doorgemaakte
arteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of prodromale aandoening (bijv. angina
pectoris)
o Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, eerder doorgemaakte beroerte of
prodromale aandoening (bijv. transient ischaemic attack (TIA))
o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeld
hyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antistoffen (anticardiolipine-antistoffen,
lupusanticoagulans)
o Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen
o Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactoren of door de aanwezigheid van een ernstige risicofactor, zoals:
• diabetes mellitus met vasculaire symptomen (micro- of macro-angiopathie)
• ernstige hypertensie
• ernstige dislipoproteïnemie
o Coronaire ziekte
- Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE)
o Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij antistollingsmiddelen) of eerder
doorgemaakte VTE (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of longembolie [PE])
o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeld
APC-resistentie, (waaronder factor V-Leiden), antitrombine-III-deficiëntie, proteïne
C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie
o Zware operatie met langdurige immobilisatie
o Een hoog risico van veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdere
risicofactoren
- Trombogene valvulopathie
- Trombogene hartritmestoornissen
- Vermoeden of aanwezigheid van borstcarcinoom
- Vermoeden of aanwezigheid van oestrogeenafhankelijke tumoren (endometrium,...)
- Leveradenoom of -carcinoom
- Ernstig leverlijden tot normalisatie van de leverfunctie
- Niet-gediagnosticeerde vaginale bloedingen
- Vermoeden of aanwezigheid van zwangerschap
- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in"Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Aanwezigheid of voorgeschiedenis van pancreatitis geassocieerd met ernstige hypertriglyceridemie.
Orale anticonceptie (cyclische)
Gewoonlijke posologie De tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven 1 tablet/dag innemen gedurende 21 opeenvolgende dagen De volgende strip beginnen na een tabletvrije periode van 7 dagen. Tijdens dit interval treedt gewoonlijk een onttrekkingsbloeding op Bij het vergeten innemen van meer dan 12 uur Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten Een barrièremethode (condoom) gebruiken gedurende 7 dagen Risico op zwangerschap indien geslachtsgemeenschap in de 7 dagen voor het vergeten table Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode (condoom) gebruiken gedurende 7 dagen Het vergeten tablet innemen en de normale inname verderzetten plus de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek Tegelijk een barrièremethode gebruiken gedurende de 7 volgende dagen; Indien deze 7 dagen durende veiligheidsperiode met barrièremethode zich uitstrekt tot na het laatste tablet van de aangebroken blister, moet de pilvrije periode tussen de twee blisters overgeslagen worden en moet de volgende blister onmiddellijk na inname van de laatste tablet begonnen worden