Selecteer :
Ik heb een voorschrift

Algemene voorwaarden & Privacy Policy Bambino & Co

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Programma Bambino & Co, georganiseerd door Multipharma CV, met maatschappelijke zetel te Square Marie Curie 30, 1070 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.855.346.

Elke deelnemer aan het Programma verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wettelijke kennisgeving

Wij danken u voor de raadpleging van deze website. Deze wettelijke kennisgevingen zijn erop gericht om u zo duidelijk mogelijk te informeren over de voorwaarden verbonden aan het gebruik van deze website. Gelieve de volgende informatie aandachtig door te nemen.

Algemeen

De aanwijzing “Multipharma” verwijst naar Multipharma, alsook naar alle gelieerde vennootschappen en naar licentiehouders, behoudens andersluidende bepaling. De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke bepalingen in deze algemene voorwaarden. Multipharma behoudt zich het recht voor om deze website en algemene voorwaarden zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen. Op deze algemene voorwaarden en op deze website, alsook op de relatie tussen de deelnemer aan het Programma en Multipharma, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten behorende tot Multipharma. Alle rechten voorbehouden. Alles wat op deze website wordt gepubliceerd is beschermd door het auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen behoudens andersluidende bepaling uitsluitend toe aan Multipharma, aan gelieerde vennootschappen of aan licentiehouders.

De algemene structuur, de teksten, foto’s, afbeeldingen waaruit deze website bestaat zijn de exclusieve eigendom van Multipharma. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, en elke gehele of gedeeltelijke representatie van de inhoud van deze website, of van een of meer onderdelen, door welk middel ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Multipharma is verboden en maakt een daad van namaking uit.

Gebruik

Al wat op deze website wordt aangeboden is uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het is absoluut verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te transfereren, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren, te versturen, permanent te registreren, of deze website te laten circuleren zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Multipharma.

Aansprakelijkheid

Hoewel Multipharma deze website met de grootste zorg heeft opgesteld, kan de vennootschap niet aansprakelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid van de inhoud ervan of van elke andere website die ermee verbonden is. Multipharma is bovendien niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit een virus of gebruik onder welke vorm dan ook van de inhoud van deze website, het gebruik van de website zelf, of het gebruik van websites die hiermee verbonden zijn.

Multipharma en de hulppersonen of derden die zij aangesteld heeft, kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige handeling die voortvloeit uit dit Programma. Multipharma kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade direct, of indirect veroorzaakt door de artikels die zij ter beschikking stelt. Multipharma kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade veroorzaakt door een zware fout of door nalatigheid. Multipharma is niet aansprakelijk voor gebreken in de artikels die zij publiceert. Multipharma geeft geen enkele garantie betreffende de artikels die zij voorstel. Multipharma behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van dit Programma op elk moment te wijzigen.

Privacy Policy

Dit privacybeleid geldt voor de bezoekers en de gebruikers van het programma Bambino & Co en de website XXX.

Het programma Bambino & Co en bij behoorde website https://cloud.your.multipharma.be/Bambino_Registration staat onder beheer van :
Multipharma CV ("Multipharma")
Square Marie Curie 30
1070 Brussel
Ondernemingsnummer 0866.855.346 (RPR Brussel - BTW BE 0866.855.346)
Verantwoordelijke uitgever: Geert REYNIERS

Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter

Op deze website ("de site"), worden persoonlijke gegevens verzameld. Multipharma is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens en behandelt deze strikt volgens de wetgeving van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gegevens en behandelingen

De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:

 • Uw e-mailadres, naam en voornaam
 • E-mailadres, naam en voornaam van de ouder van het kind
 • Naam, voornaam, geboortedatum en geslacht van het kind
 • Andere informatie die u vrijwillig doorgeeft tijdens het gebruik van de site.

Deze persoonlijke gegevens worden door Multipharma gebruikt in het kader van:

 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Antwoorden op informatieve vragen;
 • Verbeteren van de inhoud van het programma en de website;
 • Informeren over updates betreffend het programma en de website;
 • Uw verwittigen over promoties, nieuwe producten of evenementen ("direct marketing")

Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.

Veiligheid van uw gegevens

We maximaliseren de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde of accidentele toegang, wijziging, vernietiging of verlies.

Doorgeven van uw gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten.

U kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen van Multipharma (indien u gevraagd hebt om op de hoogte gesteld te worden van de aanbiedingen van de partners van Multipharma) voor promotionele doeleinden en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze verbonden ondernemingen;

Deze leveranciers en de verbonden ondernemingen zijn contractueel aan Multipharma gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door Multipharma gevraagd.

Multipharma geeft geen persoonsgegevens door aan externe derde ondernemingen en commerciële partners.

Direct Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Multipharma gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten of evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.

Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:

 • u hier expliciet om vraagt (vraag om informatie); of
 • indien u reeds klant bent van Multipharma; en
 • u geen bezwaar aangetekend heeft tegen direct marketing.

De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven ("Uw rechten").

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele fouten te verbeteren. Om dit recht uit te voeren dient u:

 • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele fouten te verbeteren. Om dit recht uit te voeren dient u een e-mail te sturen naar privacy@multipharma.be.

U hebt het recht om elk moment en kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te voeren dient u:

 • privacy@multipharma.be te contacteren en hen een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.
 • In het geval van e-mail, u uitschrijven via de hiertoe voorziene link onderaan elke van Multipharma ontvangen email.

© Multipharma CV – december 2020

Betaalmethodes

Volg ons

*Uw % voordeel wordt berekend door onze Gele Prijzen te vergelijken met de aanbevolen prijzen van de leveranciers

Algemene voorwaarden                 Privacy Policy             

Aggregatie 1/2/237708 - Apotheker MCHEIK D./LEPAN A./BOERS S. - 3225299159 - APB 237708 - Buitenplas 19 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw België - BTW: BE 0866.855.346 - Openingsuren apotheek: maandag-vrijdag 09:00-12:30 en 14:00-18:00
Apotheek van wacht : https://www.apotheek.be/ Copyright © 2006-2023 | Multipharma CV - Marie Curie square 30 - 1070 Brussel België