Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55

Geneesmiddelen met voorschrift

Obracin 80mg/2ml opl inj vial 10

Geneesmiddelen met voorschrift
Obracin 80mg/2ml opl inj vial 10
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Geneesmiddelen met voorschrift kunnen alleen in apotheken en op basis van een medisch voorschrift worden verstrekt.
Reserveer AL je geneesmiddelen​
Ook voor geneesmiddelen met voorschrift
Reservatie klaargemaakt en nagekeken door je apotheker
Je ontvangt een e-mail zodra je reservatie klaar is​

Je reservatie en advies wachten op je in de apotheek

Productbeschrijving

Obracin is een oplossing voor injectie, beschikbaar in dozen met 3, 10 of 25 flacons van 80mg. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Obracin is een antibioticum van de groep van de aminosiden. Obracin is aangewezen voor de behandeling van de volgende infecties, veroorzaakt door tobramycine-gevoelige micro-organismen: infecties van het centraal zenuwstelsel (waaronder meningitis). In de meeste gevallen is een associatie met een bèta-Iactam antibioticum noodzakelijk bij infecties van het centrale zenuwstelsel. sepsis en sepsis bij zuigelingen; intra-abdominale infecties (waaronder peritonitis); urineweginfecties met verwikkelingen of recidiverende urineweginfecties; infecties van de onderste luchtwegen (waaronder pneumonie, bronchopneumonie en acute bronchitis). Bij gebrek aan significante bacteriologische aanwijzingen, past het tobramycine e associëren met een bèta-Iactam of andere klasse van antibiotica voor de behandeling van nfecties van de onderste luchtwegen (rekening houdend met de frequentie van pneumokokken als pathogeen in dit type infecties). huid-, bot- en weke-deleninfecties (waaronder brandwonden). Obracin mag samen met een cefalosporine of een penicilline worden toegediend bij bewezen of vermoedelijke sepsis, alsook bij patiënten met andere ernstige infecties, maar waarvan de verwekker niet werd geïdentificeerd. De nierfunctie moet zorgvuldig worden gecontroleerd, vooral bij toediening van hoge doses.
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Vooraleer de behandeling in te stellen, moet men de patiënt wegen om de precieze dosis te kunnen berekenen. Obracin kan worden toegediend langs intramusculaire en intraveneuze weg. Patiënten met een normale nierfunctie Kinderen: 6 tot 7,5 mg/kg/dag in 3 of 4 gelijke doses (2 tot 2,5 mg/kg om de 8 uur of 1,5 tot 1,89 mg/kg om de 6 uur). Prematuren en pasgeborenen tot één week: men kan tot 4 mg/kg/dag in 2 gelijke doses om de 12 uur toedienen. De behandeling duurt gewoonlijk 7 tot 10 dagen. In sommige gevallen kan een langdurige behandeling noodzakelijk zijn. Volwassenen met ernstige infecties 3 mg/kg/dag in 3 gelijke doses om de 8 uur. Bij volwassenen met een normale nierfunctie hebben de urineweginfecties gereageerd op een behandeling met 2 tot 3 mg/kg/dag toegediend in een éénmalige intramusculaire injectie. Volwassenen met levensbedreigende infecties doses van 5 mg/kg/dag kunnen worden toegediend in 3 of 4 gelijke doses; deze dosis moet worden verlaagd tot 3 mg/kg/dag zodra de klinische toestand van de patiënt dit toelaat, om een verhoogde toxiciteit tengevolge van de hoge serumconcentraties te voorkomen, mag men de dosis van 5 mg/kg/dag niet overschrijden behalve bij controle van de serumconcentraties. Bij patiënten met mucoviscidose kan het noodzakelijk zijn 8 tot 10 mg/kg/dag toe te dienen in gelijke doses. Sinds het ter beschikking stellen van aminoglycosides, werd aangetoond dat het mogelijk was om voor dezelfde dagdosis het aantal toedieningen te verminderen. Klassiek is het aantal injecties 3 per dag. De verworven ervaring toont aan dat in het algemeen het aantal injecties 2 of 1 per dag bedraagt. De dagdosis kan worden toegediend in een dagelijkse injectie (IM of korte perfusie). Bij patiënten jonger dan 65 jaar, bij normale nierfunctie, als de behandeling niet langer dan 10 dagen duurt, bij afwezigheid van neutropenie, als Gram + infecties zijn uitgesloten, voor infecties door Gram met uitzondering van Pseudomonas en Serratia. In deze omstandigheden werden een tenminste evenwaardige doeltreffendheid en soms een betere tolerantie bij de dagelijkse injectie ten opzichte van het klassieke schema (interval van 8 uur) aangetoond. In de andere gevallen is een tweemaaldaagse toediening van de gebruikelijke dosis het vaakst aangewezen behalve in geval van nierinsufficiëntie waarbij het behoud van het klassieke schema is aanbevolen. B. Patiënten met nierinsufficiëntie De serum concentraties van tobramycine moeten in de mate van het mogelijke worden gecontroleerd. Na toediening van een oplaaddosis van 1 mg/kg moet de dosis worden aangepast, hetzij door verlaging van de om de 8 uur toe te dienen doses, hetzij door verlenging van het interval tussen de normale doses. Als directe meting van de serumconcentraties van tobramycine onmogelijk is, moet deze aanpassing gebeuren in functie van de serumcreatinineconcentratie of de creatinineklaring. Een alternatieve methode om een lagere dosis met intervallen van 8 uur te berekenen (bij patiënten met stabiele en gekende creatinineconcentraties in het serum), bestaat erin de aanbevolen normale dosis te delen door het specifieke creatininegehalte van de patiënt. Over het algemeen volstaat het de creatinineconcentratie in het serum met 6 te vermenigvuldigen om de frequentie van de doses in uren te berekenen. Dosis bij zwaarlijvige patiënten Bij zwaarlijvige patiënten moet de gepaste dosis worden uitgedrukt in mg/kg, niet in functie van het reële gewicht van de patiënt maar wel in functie van het fictieve gewicht. Het fictieve gewicht van de zwaarlijvige patiënt is het geraamde gewicht van de magere lichaamsmassa van de betrokken patiënt verhoogd met 40 % van het gewicht daarboven. Intramusculaire toediening Na afname van de juiste dosis uit de flacon kan Obracin direct worden toegediend. Intraveneuze toediening De doses zijn identiek langs intr